Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny ZŠ a MŠ Nezdenice

Vyplývá z:

 • vyhlášky Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy 107/2005 sb. o školním stravování
 • vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 137/ 2004 sb. o hygienických požadavcích

 

 1. příprava stravy se řídí normami stanovenými pro školní stravování.
 2. Velikost porce zohledňuje předškolní věk dítěte, dítě s OŠD má větší porci, od níž se odvíjí výše úhrady.
 3. Pro zaměstnance vzniká nárok na oběd po odpracování 3 hodin.
 4. Pestrost a vyváženost stravy „plnění tzv. spotřebního koše vybraných surovin“ (mléko, ryby, mléčné výrobky, maso, tuky, ovoce, zelenina, cukr, brambory, luštěniny) a dodržování hygienických předpisů jsou předmětem ČŠI a Hygienické stanice.

Organizace provozu

 1. Žák i zaměstnanec mají právo odebrat jídlo ze ŠJ, pouze je-li přítomen ve škole. Obědy se odhlašují den dopředu nebo do 7.30 hod. toho dne. První den nemoci si může zákonný zástupce odebrat jídlo v jídlonosiči. Další neodhlášené obědy propadají.
 2. Strávník je ke stravování přihlášen vyplněním předepsaného tiskopisu – přihláška ke stravování.
 3. Poplatky za stravné se platí 15. den pracovního týdne následujícího měsíce. Platí se inkasem za předchozí měsíc.
 4. Obědy pro MŠ se posílají výtahem do kuchyňky MŠ v 11.30 hod., kde je osoba k tomu určená vydává na talíře.
 5. Přesnídávky se expedují taktéž výtahem v 8.30 hod. a svačinky v 13.30 hod.
 6. Použité nádobí děti odkládají na stanovené místo.
 7. Pitný režim je dětem poskytován po celý den.
 8. Výdej obědů pro žáky je od 11,45 hod do 13,00 hod.
 9. Pedagogičtí pracovníci dohlíží po dobu výdeje oběda na žáky v jídelně. Na chodbě u jídelny jsou umývadla, kde si žáci myjí ruce před jídlem. Do jídelny přichází žáci v přezůvkách. Pro jídlo si chodí k výdejnímu okénku, kde jim jídlo vydává paní kuchařka. Použité nádobí odkládají žáci na stanovené místo. Jídlo není dovoleno z jídelny vynášet. Za čistotu stolů a úklid jídelny je zodpovědná paní kuchařka.
 10.  Pravidla úklidu a desinfekce jsou součástí vnitřního provozního řádu a sanitačního řádu.
 11. Případné dotazy a připomínky ke školnímu stravování se nahlašují u vedoucí školní jídelny.
 12. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnkách v MŠ a školní jídelně, pro rodiče u vchodu do školy nebo webových stránkách ZŠ a MŠ.
 13. Obědy vydané do jídlonosičů jsou určeny k okamžité spotřebě a školní jídelna zodpovídá za kvalitu a nezávadnost jídla do doby naplnění do přepravních jídlonosičů. Ty nesmějí být ze skla nebo jiných rozbitných materiálů a musí být vždy čisté.
 14. Pracovní doba školní jídelny je od 6.00 do 14.30 hod., tel.: 572 630 528
 15. Tento vnitřní řád je k dispozici na nástěnkách MŠ a ZŠ.

 

Vedoucí školní jídelny

Lenka Pavlisová