Slovo ředitelky školy

Ze života naší školy

Když se ohlédneme za uplynulým kalendářním rokem 2018, můžeme s velkou radostí konstatovat, že se nám ve škole podařilo realizovat spoustu smysluplných aktivit, při kterých se děti učily komunikovat, spolupracovat a využívat naučené poznatky při různých příležitostech.

Za velmi důležitou oblast, nezbytnou k budování příznivého klimatu školy, považujeme úzkou spolupráci s rodinou, prohlubování komunikačních dovedností mezi učiteli, rodiči a žáky založených na vzájemné důvěře a úctě.

Významným místem setkávání našich dětí s veřejností je vánoční a velikonoční jarmark. Děti se podílejí na výzdobě sálu a také vystupují s připravenými písněmi, básněmi, divadélky i tanečky. Nejnáročnější je to pro ty nejmenší, kteří poprvé zažívají vystoupení na pódiu před tolika lidmi. Těší nás, že si rodiče uvědomují, jak důležité je své děti podpořit a ocenit potleskem.

Nezapomněli jsme ani na ty, kteří se nemohou sami na děti podívat. Proto jsme s připraveným pásmem zavítali za nimi do Domova pro seniory.

Rodiče byli pozváni i na Den matek a děti s jejich pomocí  vyrobily pro maminky pěkné dárečky.

Děti se svými rodiči přicházejí i k zápisu do školy. Naše děti mají to štěstí, že znají prostředí školy, setkávají se se školáky i jejich vyučujícími při různých příležitostech a tak pro ně není tato událost stresující. Zápis tento rok byl ale výjimečný – samí kluci! Mnozí litovali paní učitelku, ale již záhy se ukázalo, že to funguje výtečně. Paní učitelka chlapcům předčítá Klapzubovu jedenáctku, jako motivaci soudržnosti a vzájemného respektování, spolupráce i pomoci. Klapzubova jedenáctka stále vyhrávala zápasy právě proto, že bratři táhli za jeden provaz, měli stejný cíl, pomáhali jeden druhému. Ve třídě má každý hráč na síti svoji siluetu s fotbalovým míčem – nikdo o něj nechce přijít ani na chvilku. Chlapci se proto snaží dělat „taťkovi Klapzubákovi“ jenom radost…

Chválil je i pan záchranář Zemek, který si pro ně připravil program “Když nám, medvědům, někdo stůně.“ Prvňáčci byli velmi překvapeni, když do třídy vstoupil pan Zemek s velkým medvědem a košem plným pokladů. Medvídek trochu zlobil a byl trochu popleta, a tak si způsobil nemálo poranění. Hoši se naučili, jak postupovat, když mají zavolat sanitku, jak mají ošetřit raněného, co mu podat a co nikoliv. Věříme, že si toho hodně zapamatují do života…

Pan Zemek zavítal do školy ještě třikrát, kdy zdokonaloval páťáky v úkolech z oboru zdravovědy i v hodinách přírodovědy. Své vědomosti a dovednosti pak využili v soutěži „Helfíkův kotár“ v Pivečkově lesoparku ve Slavičíně.

První pomoc nepotřebují jen lidé, ale i naše příroda.  Účastníme se dobrovolnické úklidové akce, „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek i to, aby nepořádek pokud možno vůbec nevznikal. Proto se snažíme, aby se o akci a jejích výsledcích dověděla co nejširší veřejnost a třeba se nad sebou díky tomu zamyslí i ti, kteří nepořádek a černé skládky vytvářejí… V nedalekém okolí školy jsme uklidili dvacet pytlů odpadu!!

Environmentální vzdělávání je součástí školního vzdělávacího programu a je náplní i přírodovědného kroužku.  Pokračujeme v projektu „Recyklohraní aneb Ukliďme si svět“, kde se snažíme o ekologickou osvětu a vzdělávání dětí, vedeme je k zodpovědnému chování v oblasti třídění a recyklace odpadů formou zábavy a různých tvořivých, zajímavých aktivit. Tento školní recyklační program je pod záštitou MŠMT České republiky. Děti sbírají vyřazené baterie do našeho originálního „Baterkožrouta“, který od listopadu zdobí chodbu školy. Za sběr baterií a plnění úkolů děti dostávají body, které na konci školního roku smění za lákavé odměny (stali jsme se např. kurátory sbírky školního muzea elektrospotřebičů, pátrali jsme po červených kontejnerech v okolí, řešili jsme problematiku předcházení vzniku odpadů, šetření potravinami…).

Smysluplnými jsou i ty aktivity, při nichž se v dětech podporuje cítění lidových tradic – kromě již zmiňovaného vánočního a velikonočního jarmarku, adventních dílen, je to i „Fašanková obchůzka“, „Zdobení velikonoční břízky“, „Vynášení Moreny“ a „Slet čarodějnic“. 

Rozhodně chceme i nadále pokračovat v různých akcích i projektovém vyučování ve spolupráci se ŠD, s MŠ i s obcí. Všechny nadstavbové aktivity v rámci školy přispívající k primární prevenci. Díky projektům z EU realizujeme i volnočasové aktivity, jako je kroužek logiky, angličtiny, informatiky, čtenářský a  badatelsko – přírodovědný kroužek. Všechny tyto kroužky vedou vyučující naší školy a nabízíme je dětem bez poplatku. Zájem o přírodovědný kroužek vzrostl po návštěvě studenta aplikované chemie Martina Mika. Přichystal si na školní zahradě mnoho „kouzelnických“ překvapení.  Z baňky vyletěl duch, z tácku lezli Faraonovi hadi, asistentce tekla chemikova krev, zmizela fialová barva roztoku, z kádinky se valila spousta pěny…. Při pokusu hořící ruce jsme nevycházeli z údivu… Těmito chemickými pokusy popularizoval Martin přírodní vědy.

Velkou událostí školy je slavnostní loučení s našimi nejstaršími žáky ZŠ i MŠ. I letos se školní zahrada zaplnila dětmi a rodiči. Vše probíhalo v pirátském duchu. Piráti předškoláci byli vrchními pirátkami pasováni na školáky. Čtvrťáci se výtečně zhostili úkolu slavnostně pohostit starší spolužáky. Žáci 5. ročníku si připravili divadelní představení, pirátský tanec, hru hledání pokladu pro mladší děti i prezentace školního dění za uplynulých pět let. Snad nikdo se neubránil dojetí. Až do večera se tancovalo, pojídal se výborný štrúdl, jednohubky, špekáčky a my vyučující jsme se těžko smiřovali s tím, že nás v příštím roce již nebudou vítat jejich usměvavé tváře.

Ve svých prezentacích mimo jiné páťáci rádi vzpomínali na naše poznávací výlety. Však díky projektu „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“, který je zcela financován MŠMT a jehož cílem je ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět a Člověk a společnost ve vybraných základních školách, jsme zhlédli zoologický depozitář na zámku Budišov, navštívili starý zámek v Jevišovicích, projeli se vláčkem po Znojmu, prošli si Slezské muzeum v Opavě, odhalovali tajemství technických vynálezů od parního stroje až po kosmické moduly v Malém světě techniky v Ostravě.

V Technickém muzeu v Brně jsme si vybrali téma“ Kultura nevidomých“, na konci programu jsme si vyzkoušeli i chůzi uličkami se zavázanýma očima se slepeckou holí.  Ve vědeckém parku VIDA si děti měly možnost vyzkoušet přes 170 interaktivních exponátů, díky kterým mohly objevovat, jak funguje svět kolem nás. Na zámku v Bučovicích se nám líbily reprezentační a soukromé pokoje s unikátními malovanými stropy. Nadchla nás nová interaktivní expozice „Moravský aristokrat v labyrintu světa“, jejíž název odkazuje na slavné dílo Jana Amose Komenského,

V Arcidiecézním muzeu v Olomouci nám bylo edukační formou srozumitelně zprostředkováno staré, moderní i současné výtvarné umění.  Přesvědčili jsme se, že prohlídka muzea a výstavy může být poučnou zábavou a dobrodružstvím.

Na začátku prosince jsme měli tu čest, protože o program je obrovský zájem, vidět v areálu Muzea vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici program „Od adventu do svátku Tří králů.“ Bylo to představení obvyklých prací (drhání peří, loupání fazolí, výroba čokolády, vánočních oplatků, čertů z kynutého těsta, vyřezávání ze dřeva) a zvyků (odlévání olova, pouštění lodiček ze skořápek). Obdivovali jsme vystavené betlémy v jizbě, mech s oříšky, jablíčky a čertíky v oknech, typické zdobení stromečků, přípravu tradičních jídel a stolování na jihomoravské vesnici v minulém století. Prožili jsme obchůzky Lucek, tří králů, pastýře s koledníky a Mikuláše s jeho družinou. Využili jsme možnosti nazdobit si perníčky nebo vyrobit dárky pro své blízké, naučili jsme se od pana učitele strážnickou koledu… Naši průvodci byli oděni do místních krojů, což ještě podtrhávalo slavnostní ráz programu. Viděli jsme, jak se dříve bydlelo, jaké byly povinnosti dětí, s čím si hrály atd. Děti také hádaly různé předměty, s kterými se dnes již nesetkávají a přemýšlely, k čemu asi sloužily.

Posledním navštíveným místem v tomto kalendářním roce bylo město Uherské Hradiště. V Muzejní budově Centra slovanské archeologie jsme viděli  zejména práci Archeologického ústavu Moravského zemského muzea, tedy nálezy přímo z našeho regionu a výsledky výzkumů o slovanském osídlení, Velké Moravě a počátcích křesťanství. V budově Jezuitské koleje – Expozici dějin města jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o vzniku a historii města.

Díky tomuto projektu mohou děti získávat mnoho praktických zkušeností a nové znalosti využít pak ve všech předmětech. Učí se také dodržovat základní pravidla slušného chování, vzájemně se respektovat a být za sebe zodpovědní.

 

Naše škola je prostředím, kde dáváme prostor tvořivým nápadům a aktivitám, spolupráci a vzájemné úctě. Prostředím, v kterém si pěstujeme příjemnou pozitivní energii, tolik potřebnou pro formativní vzdělávání žáků.

Je důležité, že škole projevuje přízeň paní starostka, zastupitelé, Rada školy, rodiče žáků a SRPŠ, jehož členky celoročně se školou spolupracují a aktivně se podílejí na řadě aktivit.

Mgr. Eva Jandásková, ředitelka školy