Slovo ředitelky školy

 Žijeme v době, která otevírá nespočet možností. Máme materiální dostatek, věda dosahuje neuvěřitelných výsledků, technologie stárnou ve chvíli, kdy se dostanou do obchodů, z domova máme na dosah informace z celé zeměkoule. Můžeme cestovat, stát se čímkoliv, jen budeme-li dost chtít. Ale navzdory tomu máme kolem sebe čím dál více lidí, kteří nedovedou vyřešit konflikt normálním způsobem a jednají agresivně, vnímají vzájemné mezilidské vztahy jako boj o moc, mají nedostatek pocitu úspěšnosti, pociťují křivdu, sebelítost, zklamání, jsou nešťastní. V kontaktu s životní realitou selhávají.

Aby naše děti v dnešní době uspěly a byly spokojené, musíme je učit nejen vědomostem, ale také komunikaci, pružnosti, psychické odolnosti, sociální zdatnosti, spolupráci.

Ačkoliv jsme škola maličká, snažíme se našim žákům neustále zlepšovat podmínky pro jejich výchovu, vzdělávání a samozřejmě podpořit co nejvíce jejich vlastní osobnostní rozvoj.

Učení se akademickým dovednostem, které postrádají bezprostřední souvislost s běžným životem, sice umožňuje žákům napsat dobře určitý test, ale nepomůže jim v řešení reálných situací. Proto je učíme plánovat, organizovat, vyhledávat, zpracovávat a třídit informace. Pracujeme se vztahy žáků ve třídě, tvoříme společně se žáky pravidla a následně je upevňujeme. Vedeme žáky k neagresivnímu řešení konfliktů, snažíme se mít smysluplné  a realizovatelné požadavky, respektující postoj.

Našim cílem je vytváření bezpečného, přátelského prostředí a pěstování pěkných mezilidských vztahů.

Na  výchovu, která posiluje komunikativní dovednosti, podporuje schopnost uplatnit se ve skupině i ve společnosti, se zaměřuje naše školní družina. Školní družina je součástí školy a podílí se na realizaci školního vzdělávacího programu. Není však pokračováním vyučování. Má svá specifika, která umožňují poskytnout dětem rozvíjení jejich zájmů.  Činnost je zde zaměřena na zájmové vzdělávání, odpočinek a relaxaci po školním vyučování a nenásilnou přípravu na vyučování formou didaktických her, hádanek a dalších.

V době, kdy stále více dětí nevhodně využívá svůj volný čas, právě školní družina pomáhá dětem orientovat se v možnostech smysluplného, efektivního vyplnění svého volna.

Rodiče si stále častěji uvědomují, že je pro jejich dítě lepší, aby se po vyučování věnovalo organizovaným cíleným aktivitám, než trávilo čas na ulici nebo na mobilu, tabletu či počítači.

Děti totiž ještě nemají dostatek zkušeností, nedovedou se orientovat ve všech oblastech, potřebují citlivé, nenásilné vedení.

Proto v rámci školní družiny každoročně nabízíme našim žákům co nejpestřejší nabídku zájmových kroužků a aktivit a ukazujeme jim, jak vhodně nakládat s volným časem, aby si ho později uměli sami vyplňovat tvořivými činnostmi. Probíhá zde pestrá činnost v oblasti hudební, výtvarné, pracovní, sportovní a recitační, žáci se účastní různých soutěží. Velkou výhodou je okolí školy, které družina patřičně využívá. Ať je to školní a obecní zahrada, fotbalové hřiště, sportovní hala, cyklostezka aj.

Mezi velmi oblíbené aktivity žáků patří keramika. Myšlenka pořízení keramické pece přišla již dávno, ale jelikož je to záležitost finančně velmi nákladná, rozhodli jsme se zažádat o grant Nadaci SYNOT. Finanční příspěvek jsme získali na dvě etapy. O dofinancování jsme žádali také obec, která nám přispěla k zrealizování malé keramické dílničky. Tímto srdečně děkujeme. Každý týden si tak žáci vytváří nové a nové výrobky, kterými dělají radost sobě      i jejich blízkým. Stále se společně zdokonalují v různých technikách, rozvíjí fantazii, zručnost a posilují jemnou motoriku. Sálá z nich nadšení a věříme, že chuť do tvoření z nich jen tak nevyprchá. Práce s hlínou je jednoznačně významným relaxačním nástrojem, který posiluje duševní zdraví a díky němuž dochází k uvolňování již zmíněného napětí  a stresu. Taktéž rozvoj jemné motoriky je velice důležitý právě u žáků mladšího školního či předškolního věku, jelikož obratné ruce a prsty jsou klíčem k úspěchu zejména v nácviku psaní, při pracovní činnosti, ale také při vlastní sebeobsluze.

Tvořivost, fantazii a přirozenou zvídavost si děti rozvíjejí  také v  kroužku badatelském. Mladí badatelé si  kladou otázky týkající se živé i neživé přírody, spolupracují ve skupině, souhlasí s rozdělením rolí v týmové práci, formulují hypotézy, plánují postup jejich ověření, provádějí pokusy, vyhledávají informace, hledají odpovědi a propojení ve svých znalostech a zkušenostech, vyhodnocují výsledky, formulují závěry, které nakonec prezentují před ostatními. Děti zjišťují, že chybováním se dá také na mnohé přijít. Vždyť bádání, experimentování i tzv. vážná věda jsou ve své podstatě hlavně hrou. Badatelský kroužek se znovu zapojil do environmentálního projektu Recyklohraní a žáci pracují na úkolech týkající se především třídění a recyklace odpadů. Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností a menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií. Náplní kroužku jsou i herní aktivity vedoucí k vnímání přírody, co nejčastější pobyt v přírodě, práce na pozemku, kreativní manipulace s přírodním materiálem.

Mezi další zájmové kroužky naší školy patří kroužek čtenářský, angličtina hrou, počítače hrou, v minulém školním roce logika. Díky projektům z EU si škola i školní družina pořídila  dostatek moderních a populárních společenských her, stavebnic, hraček  a sportovního vybavení i pomůcek, které sloužící k zpestření výuky – dataprojektory, vizualizéry, tablety, počítačové programy, obohatila se také žákovská knihovna.

Do mateřské školky jsme koupili dotykový multifunkční interaktivní 3D panel, který rozvíjí kreativitu a komunikační schopnosti, relaxační bazén s míčky, sedací vaky, motorickou dráhu s balančními kameny, didaktické koberce, hračky, hry rozvíjející smyslové vnímání, didaktické hry, knihy do dětské knihovničky, sportovní pomůcky jako např. míče, trampolína, basketbalový koš, fotbalové branky, koloběžky a odrážedla, přilby aj.

Mateřská škola nabízí dětem spoustu podnětných činností- tělovýchovných, komunikativních, hudebních, literárních, pracovních a výtvarných, při kterých se děti všestranně rozvíjejí. Také děti z mateřské školy pravidelně cvičí ve sportovní hale, využívají obě zahrady a okolí školy. Proběhla zde řada akcí – např. Dýňování – společné tvoření dětí a rodičů, Drakiáda, Karneval, Slet čarodějnic a čarodějů, kde měly děti možnost si zasoutěžit, zatancovat na diskotéce a uvařit kouzelný lektvar.  Velmi zdařilá byla i oslava Dnu matek, kdy po krátkém vystoupení dětí si společně maminky s dětmi vyrobily pěkné dárečky. V průběhu celého roku měly děti možnost shlédnout několik divadelních představení přímo mateřské škole nebo v kulturním domě v Uherském Brodě. Na závěr školního roku se mateřská škola vypravila na školní výlet do Hodonína, Po „pirátské plavbě“ lodí po řece Moravě děti ještě navštívily i zoologickou zahradu. Pasování na školáčky na zahradní slavnosti se stalo již tradicí. Páťáci se loučí, noví žáčci přicházejí…Rodiče s dětmi si nakonec u ohýnku opečou špekáček, zazpívají u kytary, popovídají si neformálně s pedagogy. Toto setkávání při různých společných aktivitách je velmi důležité, protože se mnohdy mezi lidmi odstraňují bariéry a lépe se vzájemně komunikuje.

To bylo viditelné i na vánočních dílničkách, které se uskutečnily třetího prosince.

Paní učitelky si připravily stanoviště s rozmanitými výrobky, ostatní zaměstnanci napekli perníčky, nachystali občerstvení a pomáhali, kde bylo potřeba. Odpoledne se škola zaplnila rodiči, dětmi i prarodiči. Přišli i naši bývalí žáci, což nás velmi mile potěšilo. Své stanoviště si připravili i manželé Zemkovi, kteří se školou pravidelně spolupracují, hlavně co se týká výuky první pomoci. Moc jim za to děkujeme. V krásné vánoční atmosféře děti tvořily, sem tam ochutnaly nějakou dobrotu a škola se proměnila v kouzelné prostředí, kde se všichni cítili příjemně.

Naše děti před Vánoci nacvičují vystoupení na vánoční jarmark. Vánoční jarmark, stejně tak velikonoční, patří také k aktivitám, kdy se setkávají rodiče, děti a představitelé obce  a toto setkávání přispívá ke vzájemné spolupráci.

Naše škola samozřejmě uskutečňuje i další aktivity, jako je například Ukliďme svět, ukliďme Česko, dopravní soutěže, vynášení Moreny, Fašank, Slavnost slabikáře, kulturní představení aj.

V červnu minulého školního roku jsme ukončili projekt Pokusné ověřování - Vzdělávací programy paměťových institucí do škol. Na závěr tohoto dvouletého projektu, který byl zcela financován MŠMT, a o kterém jste si mohli přečíst v minulém čísle Zpravodaje, jsme se rozhodli pro dvoudenní výlet do Prahy. Byla to mimořádná událost, protože na výletě s přespáním jsme zatím ještě nebyli. Navštívili jsme památný Vyšehrad, kde jsme viděli románskou rotundu sv. Martina, vychutnali jsme si krásný výhled na matičku Prahu, obdivovali portál chrámu sv. Petra a Pavla a prošli jsme Vyšehradský hřbitov se Slavínem. Pak jsme cestovali metrem ze stanice Vyšehradská až na stanici Hradčanská. Nejlepší byly pochopitelně opět jezdící schody. Po bravurním zdolání metra i bezpečnostní kontroly na Pražském hradě jsme stanuli u zpívající fontány a u renesanční stavby v Královské zahradě jménem Letohrádek královny Anny.  Zavítali jsme pochopitelně i do areálu Pražského hradu    s dominantní gotickou stavbou katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Děti nadchlo i důstojné střídání vojáků Hradní stráže po hodině služby u vchodu. Prošli jsme Petřín, zrcadlové bludiště, svezli se i lanovou dráhou. Druhý den na programu byla návštěva Národního zemědělského muzea – zajímavé expozice, které jsme procházeli podle zájmu v malých skupinkách. Muzeum nabízí unikátní pohled na zemědělství a vše, co zahrnuje – traktory, péči o vodu a půdu v krajině, myslivost, rybářství. V expozici Gastronomie si mohly děti vyzkoušet nakupování, vaření a zacházení s potravinami a dozvídaly se, proč je dobré kupovat místní produkty. Seznámily se s kuchyněmi našich babiček a prababiček. Střešní zahrada muzea představuje zcela unikátní koncept. Expozice Život nabízí včelí úly, květinové záhony (aktuálně s tulipány), trávník k posezení. Nezapomenutelný pohled ze střechy Národního zemědělského muzea aspiruje na jeden z nejkrásnějších v celém hlavním městě, protože z ní lze dohlédnout na všechna významná místa historie i současnosti Prahy najednou. Tímto pohledem jsme se loučili s naším stověžatým městem.

Úplně poslední součást našeho velkého projektu, kterou byla zároveň i oslava MDD, byl výlet do Strážnice a ZOO v Hodoníně. Navštívili jsme Strážnický zámek, viděli jsme zámeckou knihovnu, kapli, výstavu s názvem Lidový oděv na Moravě. V ZOO v Hodoníně jsme si  v malých skupinkách užívali pohled na zvířata. Radost jsme měli zejména ze surikat, bílých lvů a tygrů, různých druhů papoušků i sov. Překvapil nás i žralok s krokodýlem.

Dokázali jsme, že i málotřídní škola umí tento projekt zážitkové pedagogiky co nejlépe využít. Naše děti tak získaly mnoho praktických zkušeností a nové znalosti pak mohou využívat ve všech předmětech. Projekt se setkal s kladným ohlasem u rodičů žáků a samozřejmě s nadšením u dětí, které se vždy velmi těšily.

Aby nadšení žáků nevyprchalo, stále vymýšlíme nové podněty, které dělají školu místem, kam se všichni rádi vrací. Aktuálně v rámci tříd realizujeme celoroční motivační projekty a hry, při nichž stavíme na hlavních principech a koncepci školy – přátelství, podpoře a spolupráci.

Mgr. Eva Jandásková, ředitelka školy