Slovo ředitelky školy

Ze života naší školy

Když se ohlédneme za uplynulým kalendářním rokem 2017, můžeme s velkou radostí konstatovat, že se nám ve škole podařilo realizovat spoustu smysluplných aktivit, při kterých se děti učily komunikovat, spolupracovat a využívat naučené poznatky při různých příležitostech.

Takovou příležitostí jsou i tradiční akce, při kterých v dětech podporujeme cítění lidové tradice a národní kulturní dědictví.  Patří k nim „Fašanková obchůzka“, při níž děti zpívají tematické písně a chlapci tancují šavlový tanec.  Výroba velikonočních kraslic patří také k lidovému umění a na ty ve škole ani školce nezapomínáme. Žáci pak malovanými vajíčky ozdobí velikonoční břízku u obecního úřadu a některá si odnesou ke zkrášlení svého domova. Oslavou velikonočních svátků je i obcí pořádaný Velikonoční jarmark, ke kterému neodmyslitelně patří nazdobení sálu dětskými výtvory, navozujícími příjemnou sváteční atmosféru a vystoupení dětí, při kterém se všem přítomným předvedou svým zpěvem, tanečky, básněmi aj. Další lidovou tradicí je „Vynášení Moreny“, kdy ve spolupráci se souborem „Nezdeňánek“ přivítaly děti jaro zpěvem lidových písní. Děti z mateřské školy si stuhami ozdobily březovou větvičku tzv. „létečko“, které si pak odnesly do školky. Ve školce v rámci lidové tradice a svátku „Pálení čarodějnic proběhl i ,,Slet čarodějnic“.

Již ráno přišly děti převlečené za čarodějnice a čaroděje, společně se nasvačily u čarovné hostiny, kde na ně čekal kouzelný lektvar v podobě bylinkového čaje. Poté si společně vymýšlely jména (např. Bouřko mrak, Rumburak, Pavučinka aj.), učily se zaříkávadla, létat na koštěti, změřily svoji sílu v přetahování, učily poslušnosti své černé kocoury, hrály netopýří kuželky, malovaly si nové kouzelnické klobouky, prolétly se mezi žáky školy a nakonec si zatancovaly čarodějnický tanec ,,Huhla“. Celou atmosféru podtrhla strašidelně vyzdobená třída.

V prosinci do školy vždy zavítá Mikuláš a pořádají se vánoční dílničky. Na jednotlivých stanovištích si děti samy nebo s rodiči vytváří spoustu krásných výrobků. Tak jako minulý rok se připojily i členky SRPŠ a jejich stanoviště patřila k nejvíce navštěvovaným. Vše vyvrcholilo vánočním jarmarkem, který děti opět zpestřily svým vystoupením.

Mnohé aktivity jsme směřovali k rozvoji osobnosti žáků v oblasti postojů a hodnot. Osvědčila se nám forma komunitních kruhů, kde se žáci nenásilnou formou učí spolupracovat a respektovat se navzájem. Oslovili jsme také „Etické dílny“, což jsou certifikované programy všeobecné primární prevence, rozvíjející pozitivní vlastnosti a sociální dovednosti, přispívající k osobnostnímu rozvoji a hlubší fixaci základních etických hodnot. Pro mladší žáky jsme vybrali program Buďme kamarádi“, které žáky učil, jak správně reagovat na ošklivé chování, povzbuzoval je k vzájemným pozitivním vztahům.  Starší žáci absolvovali program „Jak správně využívat IT a média?“, při kterém zjišťovali, co jsou to média, kdy mluví média pravdu a co jim hrozí na internetu.

Již po třetí se žáci pátých tříd zúčastnili soutěže „Helfíkův kotár“ ve Slavičíně. Předcházela jí odborná příprava našich žáků ve škole, tedy teoretická přednáška i praktická cvičení. Od roku 2001 proškoluje Nadace Jana Pivečky děti pátých tříd v poskytování první pomoci a učí je orientovat se v situacích, do kterých se může dostat každý z nás. Smyslem školení i soutěže je vychovat mladou generaci, která se nebude bát kdykoli a komukoli poskytnout první pomoc lidem postiženým úrazem nebo dokonce ohroženým na životě s jistotou a samozřejmostí. Na přípravě se podílí i manželé Zemkovi, kteří pro naše žáky realizují program „První pomoc “.

Důležitou součástí prevence úrazů je dopravní výchova žáků čtvrtého ročníku, která probíhá na dopravním hřišti v Uherském Brodě a plavecký i předplavecký výcvik. V regionálních plaveckých závodech, kterých se v tomto roce se zúčastnilo celkem 192 závodníků z okolních škol, uspěl náš žák Marek Plášek, který získal 3. místo ve své kategorii. Naši žáci reprezentují školu i v soutěžích pěveckých, recitačních i sportovních.  Ve výtvarné soutěži nás úspěšně reprezentovaly Kristýna Plášková a Natálie Plášková. Vhodný způsob trávení volného času předchází problémům v chování a formuje děti k odpovědnosti, vytrvalosti, posiluje vůli a kladné vlastnosti.

Nabízíme žákům realizaci v kroužcích školní družiny – v kroužku „Angličtina hrou“, „Hra na flétnu“, „Hra na kytaru“, „Zábavná matematika a logika“, „Přírodovědci“, „Příprava na vyučování“.

Snažíme se, aby naše děti měly pozitivní vztah ke svému okolí a k přírodě. K tomu využíváme obecní zahradu. Děti z mateřské i základní školy měly po celý rok možnost poznávat, objevovat, zkoumat specifika každého ročního období. Pozorovaly a určovaly různý hmyz, poznávaly květiny a bylinky. Na svém záhonku si zasadily ředkvičky a mrkev, o které se následně staraly – plely, přetrhávaly, okopávaly. Také ze záhonku s jahodami vytrhávaly plevel a za odměnu jim bylo v létě sladké mlsání. V zimě pravidelně sypaly ptáčkům do krmítka, pak je pozorovaly a určovaly. Žáci využívali obecní zahradu i v přírodovědném kroužku, v kterém se každoročně zapojují také do „Recyklohraní“, což je program pod záštitou MŠMT.

 

V naší škole proběhla řada dalších akcí – besídka ke Dni matek, školní výlety, rozloučení s páťáky, pasování předškoláků na školáky, návštěva místní knihovny, pasování žáků prvního ročníku na čtenáře, zápis žáků do školky i do školy, přehlídka dravých ptáků, návštěva kulturních zařízení, oslava Mezinárodního dne dětí a jiné.

Velkou roli v proměně naší školy hrají projekty, ať projekty třídní, školní nebo projekty EU a MŠMT. Díky projektu „Ovoce do škol“, jehož cílem je zvýšit u dětí oblibu produktů z ovoce a zeleniny a vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, nám firma Ovocňák poskytuje dvakrát do měsíce ovoce a zeleninu zdarma a pořádá pro nás soutěže i exkurze s ochutnávkou jejich výrobků.

Letos pokračuje projekt „Školní mléko“. Dotované je jen mléko neslazené, všichni žáci dostávají dvakrát do měsíce mléko zdarma. O bezpečnost našich dětí nám jde především – proto jsme si podali žádost o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu České republiky na podporu zabezpečení mateřských a základních škol. Z finančních prostředků se pořídili nové telefony a kamery k oběma vchodům školy.

 

Projekt „Výzva 22“ nám umožnil nakoupit do tříd tabuli a dataprojektor, kopírky, didaktické pomůcky, počítačové programy aj. Pokračuje také možnost žáků třikrát týdně si procvičit učivo a  vypracovat domácí úkoly v kroužku  „Přípravy na vyučování“, který je z projektu financovaný, stejně tak jako kroužek „Logiky a deskových her“.

Od října probíhá na škole projekt – Pokusné ověřování - Vzdělávací programy paměťových institucí do škol. Naše škola dostala finanční podporu prostředků státního rozpočtu, určenou na pokrytí nákladů přímo souvisejících s návštěvou paměťových institucí v České republice, tj. cestovné, vstupné a stravné. Účelem projektu pokusného ověřování je zjistit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů. V každém kraji České republiky bylo vybráno pět škol, v kraji Zlínském jednou z pěti vybraných byla naše škola.  Cílem pokusného ověřování je dále ověřit začlenění zážitkové pedagogiky v paměťových institucích jako součást vzdělávání do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Díky tomuto projektu žáci školy navštívili Národní muzeum v Praze, Technické muzeum a Moravské zemské muzeum v Brně, brněnskou hvězdárnu a planetárium.

V budově Národního muzea jsme se ocitli ve fascinujícím světě živočichů. Zoologická expozice „Archa Noemova“ nás vedla přes soutěsky a horské vrcholy, po ostrovech Karibiku či Madagaskaru, tajuplným podmořským světem, severskými pastvinami i dalšími kouty naší planety, které obývají nebo obývali nejrůznější tvorové. Expozice se soustřeďuje především na obratlovce a v širokém záběru představuje rozmanitost jejich druhů a životních forem.  Současně si ale všímá i aktuálních otázek ohrožení a ochrany celé světové fauny, na které upozorňuje žáky i samotným názvem.

 

Před výletem do Prahy předcházela řada projektů a aktivit, které žákům Prahu přibližovaly. Skládali 3D puzzle Prahy, ve výtvarné výchově kreslili nejznámější památky, tvořili vlastní prezentace v PowerPointu, četli pražské pověsti, seznamovali se s významnými osobnostmi, které výstavbu hlavního města ovlivnili aj. Bylo to velmi důležité, protože při procházce Prahou v doprovodu tajemného průvodce, středověkého mnicha, žáci pohotově reagovali na pověsti a příběhy a také se daleko lépe orientovali v okolí. Nejkrásnější byl pohled z Karlova mostu. Dovršit výuku o hlavním městě jeho návštěvou, vidět Pražský orloj, procházet se Staroměstským a Malostranským náměstím, cestovat metrem, to bylo pro žáky významné, neboť si vytvořili ucelený obraz o historii a současnosti hlavního města.

Cestování do Brna bylo časově méně náročné. V Technickém muzeu jsme si zvolili z nabídky programů „Uličku řemesel“ a „Technickou hernu.“ Na chvíli jsme se přenesli do atmosféry meziválečného Brna a procházeli uličkou, kterou tvořily dílny hodináře, knihaře, zámečníka, krejčího, ševce a holiče, koloniál s pražírnou kávy, zubařská ordinace, hospoda či instalace části pavlačového domu a bytu. Na závěr jsme si poslechli hrací stroj orchestrion a dobová hudba dovršila náš nevšední zážitek. Technická herna nám umožnila seznamovat se zábavnou formou s různými zákony fyziky a jejich technickými aplikacemi. S jednotlivými předměty expozice jsme mohli volně manipulovat a sledovat jejich výslednou reakci. U jednotlivých modelů bylo napsáno: dotýkejte se – zkoušejte – pozorujte – poznávejte, na rozdíl od jiných prohlídek jsme si mohli vše vyzkoušet a osahat.  V herně byla zastoupena řada pokusů a funkčních modelů z mechaniky pevných těles, plynů a kapalin, akustiky, optiky, elektřiny a magnetizmu. Ke každému pokusu byly připojeny v písemné formě návody k obsluze a vysvětlení fyzikálního jevu, tak si žáci procvičili i čtení s porozuměním.

Druhá cesta do Brna vedla do Moravského zemského muzea do Dietrichsteinského paláce na Zelném trhu. Tam nás čekala expozice Země plná kamínků. Lektorka seznámila děti se vznikem Země, její stavbou, horninami a minerály. Zábavnou formou vysvětlovala rozdíly v minerálech, dále přiblížila dětem, jak a z čeho vzniká písek, vápence, ale i ložiska zlata nebo diamantů. Společně zjistili, že i relativně obyčejný kámen může sloužit jako drahokam. V expozici děti uviděly meteority, krystaly z pegmatitů nebo vrtnou hlavici a vrtná jádra. Nakonec si samy vyzkoušely některé vybrané vlastnosti minerálů, díky kterým se od sebe rozeznávají. V expozici „Fauna Moravy“ se představili zástupci obratlovců žijících na území Moravy. Jednotlivé druhy byly prezentovány v biologických skupinách ve svém přirozeném prostředí. Oživením expozice byla tři velká sladkovodní akvária s druhy ryb, které obývají naše toky a vodní nádrže. Dětem se rovněž zdůraznilo nejaktuálnější téma dneška – ochrana přírody s ukázkami změn prostředí a tím i ohrožení mnoha druhů.

Třetí cesta do Brna směřovala do Moravského zemského muzea - pavilonu Anthropos v pisáreckém parku.  Přivítalo nás moto: „Vítejte u neandertálců“. Cílem výstavy bylo představit běžný život neandertálců, jejich fascinující schopnost přežít v drsných podmínkách. Viděli jsme originály pozůstatků z moravských lokalit, nástroje štípané z kamene nebo vytvořené z kostí a mamutoviny. Velikost mamuta děti velmi překvapila. V pavilonu jsme také zhlédli výstavu „Zápas ichtyosaurů aneb pravěk štětcem Zdeňka Buriana,“ kolekci 50 obrazů, která nás zavedla do světů ještě mnohem vzdálenějších, do doby, kdy na Zemi vznikl, pomalu se rozvíjel a zase nenávratně mizel život, jehož svědectví paleontologům prozrazují zkamenělé pozůstatky. “ Tyto obrazy nám ukázaly na nejzdařilejší etapu umělecké dráhy akademického malíře Zdeňka Buriana.

Z pavilonu Anthropos nás autobus zavezl k Hvězdárně a planetáriu Brno. V okolí bývalého vodojemu jsme si vyzkoušeli několik interaktivních exponátů -  kaleidoskop, pixelovou stěnu, zvukovod, planetární siloměr, spektroskop aj., zapojením očí, sluchu i hmatu jsme poznávali svět kolem sebe. Hlavní atrakcí hvězdárny je velké planetárium, v kterém se nám nad hlavami postupně zjevovalo několik tisíc hvězd, souhvězdí, mlhoviny, hvězdokupy a řada těles sluneční soustavy. V astronomickém pořadu „Astronaut“ jsme se vydali na průzkum vesmíru na palubě raketoplánu i kosmické stanice. Nahlédli jsme také dovnitř astronautova těla. Čekal na nás nácvik stavu beztíže, rychlá centrifuga i nepříjemné přetížení. Z hvězdárny jsme se všichni přesunuli do blízké, vánočně vyzdobené restaurace, kde pro nás připravili výborné menu. V restauraci si žáci zopakovali pravidla stolování.

Naši žáci také dokázali, že umí dodržovat základní pravidla slušného chování, vzájemně se respektovat a být zodpovědní, což dosvědčovaly pochvaly od lektorů, průvodců i číšníků.

Naše škola dostane finanční dotaci i na další období leden – červen a musí zhodnotit vliv vynaložených finančních prostředků na zkvalitnění výuky. Vyhodnotit, zda pokusné ověřování přispělo ke zvýšení frekvence využívání neformálního vzdělávání v paměťových institucích, zhodnotit přínos využívání zážitkové pedagogiky na zkvalitnění výuky za účelem začlenění této aktivity do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Již nyní víme, že vše budeme hodnotit pozitivně, že praktické zkušenosti jsou přínosné a nezapomenutelné a získané znalosti žáci využijí ve všech předmětech.

Naše škola je prostředím, kde dáváme prostor tvořivým nápadům a aktivitám, spolupráci a vzájemné úctě. Prostředím, v kterém si pěstujeme příjemnou pozitivní energii, tolik potřebnou pro formativní vzdělávání žáků.

Jsme také rádi, že škole projevuje přízeň paní starostka, zastupitelé, Rada školy, rodiče žáků a SRPŠ, jehož členky celoročně se školou spolupracují a aktivně se podílejí na řadě aktivit.

Mgr. Eva Jandásková, ředitelka školy