Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Charakteristika školy

Škola se nachází  v obci Nezdenice. V současnosti poskytuje velkou míru služeb v oblasti občanské, sociální i rekreační, a to díky významnému rozvoji, probíhajícímu zejména v druhé polovině 20. století. Významný rozvoj proběhl zejména v druhé polovině 20.století. 1. května 1960 zde byla slavnostně otevřena nová budova školy. Celková rekonstrukce objektu proběhla v roce 1998 -1999. Rekonstrukcí půdy vznikly nové prostory, které nyní slouží pro účely MŠ a školní družiny. Výuka v ZŠ probíhá v prostorách původní budovy. Zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Nezdenice je Obecní úřad Nezdenice.

Mateřská škola poskytuje předškolní péči dětem zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let. Předškolní vzdělávání probíhá na základě školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem ŠKOLIČKA PANA KNOFLÍČKA, který je rozdělen do šesti celků – barevných knoflíčků. Podle nich má pan knoflíček v sobě šest barev červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, modrou a fialovou, ze kterých dohromady vzniká jeden celek – jeden společně strávený a prožitý rok.  Náš školní vzdělávací program vychází z přirozených potřeb dítěte – hry a zvídavosti. Umožňuje dítěti objevovat a chápat souvislosti na základě vlastních prožitků a dále je rozvíjet. Dává dítěti prostor k tvořivému myšlení, zkoumání, experimentování, ale i příležitost dokázat si, co zvládne a dokáže. Neočekáváme, že všechny děti dosáhnou stejnou úroveň znalostí a schopností, ale snažíme se vytvořit podnětné prostředí pro přirozený osobnostní rozvoj každého jedince s respektováním jeho individuálních zvláštností. Našim cílem je Vytvořit prostředí, kde se všichni budeme cítit dobře a dítě bude mít pocit jistoty a bezpečí. Chovat se k dětem tak, abychom uspokojovali jejich potřebu sebeúcty i úcty k druhému, volit efektivní způsoby chování a jednání ve výchovných a komunikačních postupech takové, jaké chceme i od dítěte, používat partnerský přístup a prokazovat si vzájemnou úctu uznání. Přijímat fakt že se děti od sebe liší, mají různý vkus, chutná jim jiné jídlo, mají různé názory, jiné nadání a jiný učební styl, pochopit je a porozumět jim a podle toho je rozvíjet, v rámci jejich osobních předpokladů.

Edukační proces probíhá v rámci dvou tříd. Třídu  KNOFLÍČKŮ navštěvují mladší děti a třídu DUHÁČKŮ děti mladšího školního i předškolního věku. Výuka dětí probíhá celodenně v prostorách mateřské školy.

Cílem činnosti mladších dětí je adaptace na podmínky života v MŠ, jejich přiměřená samostatnost včetně návyků sebeobslužných, hygienických, společenských a rozvinutí jejich řečových a komunikačních schopností. Pro děti vytváříme prostředí plné pohody, bezpečí a vzájemné důvěry, nabízíme množství  podnětů k rozvoji jejich představivosti, tvořivosti, k získání autentických prožitků při experimentování a objevování nového.

Pro děti před nástupem povinné školní docházky nabízíme dostatek podnětů k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získávaly přiměřenou fyzickou, psychickou  a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jejich další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání. Využíváme všech dostupných možností k dosažení našeho cíle. Starší děti pravidelně navštěvují místní sportovní halu, základní školu, školní zahradu, obecní hřiště a čerpají z místních tradic a z přírodního bohatství v okolí MŠ.

Výuka na základní škole je organizována formou malotřídního vyučování a žáci jsou vzděláváni dle podle Školního vzdělávacího programu pro základní školy. Tělesná výchova žáků ZŠ je vyučována v nedaleké tělocvičně ve sportovní hale nebo na hřišti v areálu školy. Před školou je školní zahrada, která je všemi využívána. Celá budova je velmi dobře udržovaná.

V první třídě se vyučují každoročně samostatně žáci 1. ročníku, v následujících ročnících jsou třídy spojovány podle aktuální situace. Výuku přizpůsobujeme střídáním přímé práce s dětmi se samostatnou prací žáků jednotlivých ročníků. Uplatňujeme nové metody a formy práce, které vedou žáka ke schopnosti  tvořivě se zapojit  do celkového procesu učení. Právě na malotřídní škole se naskýtá možnost spolupráce mezi jednotlivými ročníky a také  mateřskou školou. Předávání poznatků druhým, prezentace vlastní práce, zastávání školní funkce aj., to vše vede k pocitu sounáležitosti se školou, k odpovědnosti, ohleduplnosti, k pozitivním mezilidským vztahům, povzbuzuje se samostatné myšlení, rozvíjí se tak otevřená, efektivní a přesná komunikace.  Výsledky jedince jsou podporovány činností celé skupiny a celá skupina má prospěch z činnosti jednotlivce. Výrazně se snižuje úroveň agresivity. Žáci se stávají autoritou a plnohodnotným zdrojem pro učení může být kdokoliv z žáků. Žáci jsou navzájem v  rovnocenném postavení, každý může individuálně projevit svůj názor a pak se formují shodné a rozdílné přístupy k řešení úkolů.

Závěrečná práce – Sborník aktivit využívajících zahradu při ZŠ a MŠ Nezdenice jako živou učebnu pod širým nebem 

Vzdělávací kurz: „Praktická péče o zahradu společně s dětmi“

Závěrečná práce_sborník