Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Charakteristika školy

Škola se nachází  v obci Nezdenice. V současnosti poskytuje velkou míru služeb v oblasti občanské, sociální i rekreační, a to díky významnému rozvoji, probíhajícímu zejména v druhé polovině 20. století. Významný rozvoj proběhl zejména v druhé polovině 20.století. 1. května 1960 zde byla slavnostně otevřena nová budova školy. Celková rekonstrukce objektu proběhla v roce 1998 -1999. Rekonstrukcí půdy vznikly nové prostory, které nyní slouží pro účely MŠ a školní družiny. Výuka v ZŠ probíhá v prostorách původní budovy. Zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Nezdenice je Obecní úřad Nezdenice. Mateřská škola poskytuje předškolní péči dětem především od 3 do 6 let. Předškolní vzdělávání probíhá ve dvou třídách na základě pětiletého projektu Můj domov – Naše škola – Náš svět – Místo v životě. Výuka na základní škole je organizována formou malotřídního vyučování a žáci jsou vzděláváni dle podle Školního vzdělávacího programu pro základní školy. Tělesná výchova žáků ZŠ je vyučována v nedaleké tělocvičně ve sportovní hale nebo na hřišti v areálu školy. Před školou je školní zahrada, která je všemi využívána. Celá budova je velmi dobře udržovaná.

V tomto roce máme v základní škole tři třídy. V první třídě se vyučují žáci 1. ročníku, ve druhé třídě se vyučují žáci 2. a 3. ročníku a ve třetí třídě žáci 4. a 5. ročníku. Výuku přizpůsobujeme střídáním přímé práce s dětmi se samostatnou prací žáků jednotlivých ročníků. Uplatňujeme nové metody a formy práce, které vedou žáka ke schopnosti  tvořivě se zapojit  do celkového procesu učení. Právě na malotřídní škole se naskýtá možnost spolupráce mezi jednotlivými ročníky a také  mateřskou školou. Předávání poznatků druhým, prezentace vlastní práce, zastávání školní funkce, účastí na tvorbě školního časopisu aj., to vše vede k pocitu sounáležitosti se školou, k odpovědnosti, ohleduplnosti, k pozitivním mezilidským vztahům, povzbuzuje se samostatné myšlení, rozvíjí se tak otevřená, efektivní a přesná komunikace.  Výsledky jedince jsou podporovány činností celé skupiny a celá skupina má prospěch z činnosti jednotlivce. Výrazně se snižuje úroveň agresivity. Žáci se stávají autoritou a plnohodnotným zdrojem pro učení může být kdokoliv z žáků. Žáci jsou navzájem v  rovnocenném postavení, každý může individuálně projevit svůj názor a pak se formují shodné a rozdílné přístupy k řešení úkolů.

Výchovně vzdělávací proces v mateřské škole probíhá ve dvou třídách. Nejstarší věková skupina se vzdělává od 8.00 do 9.45 hodin ve školní družině. Vzdělávání je založeno na vyváženosti spontánních aktivit, řízených činností v menších, či větších skupinách, nebo individuálně. Všechny činnosti obsahují prvky nenásilné hravosti a tvořivosti. Při didakticky cílené činnosti naplňujeme konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Vycházíme z volby dětí, z jejich zvídavosti, potřeby či touhy objevovat nové a nepoznané. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích v průběhu celého dne. Mezi oblíbené formy naplňující záměry našeho výchovně vzdělávacího programu patří řada nadstandartních aktivit a kroužků.

Závěrečná práce – Sborník aktivit využívajících zahradu při ZŠ a MŠ Nezdenice jako živou učebnu pod širým nebem 

Vzdělávací kurz: „Praktická péče o zahradu společně s dětmi“

Závěrečná práce_sborník