O naší školce

CHARAKTERISTIKA  VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

Činnost probíhá v rámci dvou tříd. 1. třídu navštěvují mladší děti, 2. třídu děti předškolního věku. Výuka mladších dětí probíhá celodenně v prostorách mateřské školy. Předškolní děti v době od 8.00 do 9.45 přecházejí do třídy školní družiny.

Cílem činnosti mladších dětí je adaptace na podmínky života v MŠ, jejich přiměřená samostatnost včetně návyků sebeobslužných, hygienických, společenských a rozvinutí jejich řečových a komunikačních schopností. Pro děti vytváříme prostředí plné pohody, bezpečí a vzájemné důvěry, nabízíme množství  podnětů k rozvoji jejich představivosti, tvořivosti, k získání autentických prožitků při experimentování a objevování nového.

Pro děti před nástupem povinné školní docházky nabízíme dostatek podnětů k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získávaly přiměřenou fyzickou, psychickou  a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jejich další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání. Využíváme všech dostupných možností k dosažení našeho cíle. Starší děti pravidelně navštěvují místní sportovní halu, základní školu, školní zahradu, obecní hřiště a čerpají z místních tradic a z přírodního bohatství v okolí MŠ.

 

USPOŘÁDÁNÍ ČINNOSTÍ V MŠ

Uspořádání činností v MŠ je stanoveno provozním řádem. Zaměstnanci se jím řídí a zároveň  jej pružně přizpůsobují aktuálním potřebám dětí a nabídce nadstandartních aktivit.

Provoz MŠ Nezdenice je pondělí – pátek od 6:40 do 15:40

Režim dne:

6:45 – 8:00 Nástup dítěte, kdy je zákonný zástupce dítěte povinen přivést dítě do třídy a osobně předat učitelce. Uplatňujeme pro dítě individuální adaptační režim, ranní hry a činnosti dle volby a přání, didaktické hry ve skupinách, individuální rozhovory s dítětem. Děti si volí hry v koutku, ve kterém je volné místo, po hře uklidí věci, které používalo ke hře. Stavby a výtvory mohou zůstat pro další využití nebo k výstavě pro rodiče.
8:30 – 8:45 Postupná svačina dle potřeb dětí se samostatnou obsluhou. Mladším dětem nalévá nápoje učitelka, starší se obsluhují samy. Děti jsou vedeny k zásadám správného stolování.
8:45 – 9:35 Ranní komunikační kruh, kde mají děti možnost sdílet své zážitky s kamarády, učí se zásadám komunikace. Děti 1. třídy absolvují v prostoru MŠ společné řízené činnosti, tělovýchovné chvilky, pohybové hry, činnosti v centrech aktivit (dle vlastního výběru, věku a schopností dětí), kde se děti učí vzájemně spolupracovat a volit pomůcky a materiály, které si po dokončení práce samy uklidí. Vše se zaměřením na všestranně harmonický rozvoj dětí při obsahovém plnění tématu týdne.
8:00 – 9:35 Děti před nástupem povinné školní docházky se účastní výchovně vzdělávací práce s učitelkou v prostorách školní družiny, cvičení ve sportovní hale, výchovné činnosti zaměřené na všestranný rozvoj dětí, na jejich přípravu k zápisu a plynulý přechod do 1. ročníku ZŠ. 
9:35 – 11:35 Příprava na pobyt venku a pobyt venku. Děti s učitelkami využívají areálu školy  (školní zahrady a obecního hřiště) a vycházek do okolí co nejvíce. Výjimku tvoří mrazivé počasí pod -10 stupňů, silný déšť a inverzní ráz počasí.
11:35 – 12:05 Hygiena, oběd a příprava na odpolední odpočinek.
12:05 – 14:05 Odpočinek v pyžamku na lehátku s úvodní literární či relaxační chvilkou. Děti v posledním roce před nástupem do ZŠ odcházejí (pokud neusnou) ve 13:10 hodin do školní třídy a s učitelkou se tady věnují pestré paletě činností vedoucích k osvojování návyků potřebných k bezproblémovému přechodu do ZŠ
14:05 – 14:30 Postupné probouzení dětí plynule přechází v převlékání a svačinku, kde jsou děti vedeny k samostatné obsluze.
14:30 – 15:40 Spontánní hry a učení dle výběru a přání dětí, průběžné vyzvedávání dětí rodiči.