Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Úno 11

R O Z H O D N U T Í

UKONČENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ PŘI EPIDEMII

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále jen „KHS ZK“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), ve správním řízení podle § 69 odst. 2 citovaného zákona, rozhodla takto:

Mimořádné opatření při epidemii, které KHS ZK nařídila v řízení podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví svým Rozhodnutím ze dne 31. ledna 2021, č.j.: KHSZL 02068/2020, zařízení pro výchovu a vzdělávání Základní a Mateřská škola Nezdenice, příspěvková organizace, IČ: 75020050, Nezdenice 35, 687 32 Nezdenice, konkrétně provozu mateřské školy,

se od okamžiku oznámení – 11. 2. 2021  tohoto rozhodnutí ukončuje.