Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

O naší školce

CHARAKTERISTIKA  VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

Výchovně vzdělávací činnost v MATEŘSKÉ ŠKOLE se řídí ŠVP PV s názvem ŠKOLIČKA PANA KNOFLÍČKA, který je rozdělen do šesti celků – barevných knoflíčků. Podle nich má pan knoflíček v sobě šest barev červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, modrou a fialovou, ze kterých dohromady vzniká jeden celek – jeden společně strávený a prožitý rok.

Knoflíček představuje tvar kruhu, celku, který znamená soudržnost dětí, rodiny, pedagogických i nepedagogických pracovníků, základní školy a mateřské školy a vlastně všech lidí, kteří se jakkoli podílí na chodu mateřské školy, životě v Nezdenicích a výchovně vzdělávacího procesu. Cykličnost je také jednou z pedagogických zásad, která nám připomíná, že si věci musíme opakovat, než se je naučíme.

Pan Knoflíček je usměvavý, jeho úsměv má děti vítat každý den v mateřské škole a vzbuzovat v nich pocit jistoty, bezpečí a pohody, kterou se snažíme v mateřské škole utvořit. Může také zastupovat osobu pedagogů, jakožto důvěrníků, průvodců, poradců a parťáků ve všech situacích a tématech, které na nás v daném roce čekají.

Pan Knoflíček má na sobě slušivý klobouček, nasazený „kulišácky“ na stranu, který prozrazuje, že v naší mateřské škole máme pod čepicí. Připraveno je tu mnoho her, pohádek, říkanek a zábavy, se kterými prožijeme nejedno dobrodružství.

Edukační proces probíhá v rámci dvou tříd. Třídu  KNOFLÍČKŮ navštěvují mladší děti a třídu DUHÁČKŮ děti mladšího školního i předškolního věku. Výuka dětí probíhá celodenně v prostorách mateřské školy.

Cílem činnosti mladších dětí je adaptace na podmínky života v MŠ, jejich přiměřená samostatnost včetně návyků sebeobslužných, hygienických, společenských a rozvinutí jejich řečových a komunikačních schopností. Pro děti vytváříme prostředí plné pohody, bezpečí a vzájemné důvěry, nabízíme množství  podnětů k rozvoji jejich představivosti, tvořivosti, k získání autentických prožitků při experimentování a objevování nového.

Pro děti před nástupem povinné školní docházky nabízíme dostatek podnětů k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získávaly přiměřenou fyzickou, psychickou  a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jejich další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání. Využíváme všech dostupných možností k dosažení našeho cíle. Starší děti pravidelně navštěvují místní sportovní halu, základní školu, školní zahradu, obecní hřiště a čerpají z místních tradic a z přírodního bohatství v okolí MŠ.

USPOŘÁDÁNÍ ČINNOSTÍ V MŠ

Uspořádání činností v MŠ je stanoveno provozním řádem. Zaměstnanci se jím řídí a zároveň  jej pružně přizpůsobují aktuálním potřebám dětí a nabídce nadstandartních aktivit.

Provoz MŠ Nezdenice je pondělí – pátek od 6:15 do 16:15

Režim dne:

6:15 – 8:30 Nástup dítěte, kdy je zákonný zástupce dítěte povinen přivést dítě do třídy a osobně předat učitelce. Uplatňujeme pro dítě individuální adaptační režim, ranní hry a činnosti dle volby a přání, didaktické hry ve skupinách, individuální rozhovory s dítětem. Děti si volí hry v koutku, ve kterém je volné místo, po hře uklidí věci, které používalo ke hře. Stavby a výtvory mohou zůstat pro další využití nebo k výstavě pro rodiče.
8:30 – 8:45 Svačina se samostatnou obsluhou. Děti jsou vedeny k zásadám správného stolování.
8:45 – 9:30 Ranní komunikační kruh, kde mají děti možnost sdílet své zážitky s kamarády, učí se zásadám komunikace. Děti absolvují v prostoru MŠ společné řízené činnosti, tělovýchovné chvilky, pohybové hry, činnosti v centrech aktivit (dle vlastního výběru, věku a schopností dětí), kde se děti učí vzájemně spolupracovat a volit pomůcky a materiály, které si po dokončení práce samy uklidí. Vše se zaměřením na všestranně harmonický rozvoj dětí při obsahovém plnění tématu týdne.
9:30 – 11:30 Příprava na pobyt venku a pobyt venku. Děti s učitelkami využívají areálu školy  (školní zahrady a obecního hřiště) a vycházek do okolí co nejvíce. Výjimku tvoří mrazivé počasí pod -10 stupňů, silný déšť a inverzní ráz počasí.
11:30 – 12:00 Hygiena, oběd a příprava na odpolední odpočinek.
12:05 – 14:05 Odpočinek v pyžamku na lehátku s úvodní literární či relaxační chvilkou. Děti v posledním roce před nástupem do ZŠ (pokud neusnou) mají možnost výběru klidových aktivit dle zájmu dětí.
14:00 – 14:30 Postupné probouzení dětí plynule přechází v převlékání a svačinku, kde jsou děti vedeny k samostatné obsluze.
14:30 – 16:15 Spontánní hry a učení dle výběru a přání dětí, průběžné vyzvedávání dětí rodiči.