Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Co nabízíme

Dlouhodobý cílŠkola, jako „dílna lidskosti,“ kde každé dítě zažívá radost a učí se být spokojeným a vyrovnaným člověkem, rozvíjí vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi, projevuje se jako svobodná osobnost, uplatňuje svoje práva a plní si své povinnosti, je tolerantní a ohleduplný k jiným lidem, přírodě i k prostředí, umí spolupracovat a respektuje práci a úspěchy vlastní i druhých.

Poskytujeme svým žákům spolehlivý základ všeobecného vzdělání. Naplňujeme svým učením cíle základního vzdělávání definované v Rámcově vzdělávacím programu. Pomáháme jim především utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence  Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělání, spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské  společnosti.

Zaměřujeme se na vytváření  tvořivého, přátelského a podnětného  školního prostředí, kde se žáci cítí  příjemně, jsou respektováni a uznáváni. Nabízíme jim ne lhostejnost a byrokratický přístup, ale dovednosti pro život, úctu a porozumění. Kvalita a podstata vztahů mezi učiteli a žáky i mezi žáky samotnými je základním kamenem pro všechno ostatní.

Podporujeme soudržnost třídy založenou na vzájemném respektu, ohleduplnosti, toleranci k různosti, důvěře, učíme  žáky schopnosti si naslouchat, domluvit se, používat  zásady slušné komunikace  a  demokratické způsoby řešení problémů a konfliktů.