Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/62001/virtual/www/domains/zsnezdenice.cz/wp-content/themes/zsnezdenice/header.php on line 36

Aktuality

Úno 01

R O Z H O D N U T Í

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ PŘI EPIDEMII

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále jen „KHS ZK“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), ve správním řízení podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 citovaného zákona, rozhodla o nařízení mimořádného opatření při epidemii takto:

v zařízení pro výchovu a vzdělávání Základní a Mateřská škola Nezdenice, příspěvková organizace, IČ: 75020050, Nezdenice 35, 687 32 Nezdenice, se s okamžitou účinností od oznámení tohoto rozhodnutí

uzavírá provoz mateřské školy,

a to až do rozhodnutí o ukončení tohoto mimořádného opatření.

Podle § 69 odst. 2 věta čtvrtá a pátá zákona o ochraně veřejného zdraví, nemá odvolání proti rozhodnutí o nařízení mimořádných opatření odkladný účinek. Osoby jsou povinny se mimořádnému opatření podřídit.

priloha_867896057_0_Rozhodnuti_o_uzavreni_MS__Nezdenice_2021 (2)